Dnes je 21.01.2017,
sviatok má Vincent

Pracovné komisie pri Obecnom zastupiteľstve  v Štrbe – 2014-2018


Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.  Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

 

Predsedom každej komisie je poslanec obecného zastupiteľstva a jeho úlohou je:

-     Riadiť a organizovať prácu komisie,

-      Zvolávať jej zasadnutia a riadiť priebeh

-      Zostavuje plán činnosti komisie

-      Organizuje spoluprácu s ostatnými komisiami,

-      Predkladá obecnému zastupiteľstvu návrhy, podnety a doporučenia.

 

 

Stále komisie zasadajú podľa potreby, najmenej 1-krát za dva mesiace. Zasadnutie zvoláva jej predseda alebo z jeho poverenia podpredseda komisie písomnou pozvánkou, prípadne telefonicky alebo osobne.