Dnes je 21.01.2017,
sviatok má Vincent

Adresa:
Obec Štrba, Hlavná 188/67, 059 38 Štrba
Tel: 052/7781 461, Fax: 052/ 7781 460, Email: strba@strba.sk

Vysunuté pracovisko Tatranská Štrba: Tel. a fax: 052/4484420

Zamestnanci obecného úradu

 

 

   

Prednosta úradu


Ing. Oľga Netočná - prednostka obecného úradu

netocna@strba.sk, 0527878812

   
  Vedie a organizuje prácu obecného úradu
Spolu so starostom podpisuje zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Zúčastňuje sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom poradným
Zodpovedá za prípravu materiálov na rokovanie obecného zastupiteľstva
Spolupracuje pri vypracovaní zápisníc a uznesení obecného zastupiteľstva
Zodpovedá za prípravu všeobecných záväzných nariadení obce, zásad, poriadkov, smerníc, pokynov a iných právnych noriem pre obec
Organizuje odbornú prípravu a školenia zamestnancov obce
Zúčastňuje sa rokovaní  k otázkam obecného charakteru s orgánmi štátnej správy, územnej samosprávy, podnikateľskými subjektami a s ďalšími organizáciami
Spolupracuje s organizáciami, cirkvami, občianskymi združeniami v obci
V rozsahu poverenia starostom, plní úlohy v oblasti pracovno-právnych vzťahov
Plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia obecného zastupiteľstva a starostu obce

 

 

 

Sekretariát

 

Jana Šuláková - podateľňa, pokladňa TV,s.r.o.
sulakova@strba.sk, 0527878811

agenda starostu obce
evidencia dochádzky a náhradného voľna pracovníkov sekretariátu, starostu, zástupcu starostu
podateľňa, nepretržitá prevádzka telefónnej ústredne
prevádzka kopírovacieho stroja, odstránenie porúch
agenda TKR, koordinuje  opravy TKR, zmluvné vzťahy TKR
pokladňa a pokladničný denník spoločnosti TV,s.r.o.
nahlasovanie porúch na inžinierskych sieťach 
uloženie náhradných kľúčov
prevádzka, poriadok a hlásenie v miestnom rozhlase
rozpis služieb – hlásenie v miestnom rozhlase
dodržiava VZN č.12 – úhrady za poskytované služby a úkony
zodpovedá za poriadok v skladoch obecného úradu, okrem skladu     CO
zodpovedá za uloženie revíznych správ a záručných listov od DHM
podieľa sa na aktualizácii Web stránky obce Štrba  
upratovanie priestorov sekretariátu  príslušnych priestorov

 

 

Jitka Šuleková - agenda OZ, šport, CO, matrika
sulekova@strba.sk, 0527878827

administratívna odborná agenda zástupkyne starostu
agenda volených orgánov obce – OZ, komisie
zabezpečuje zasadnutia volených orgánov
zodpovedá za stav skladu a materiálu CO na OcÚ
spracováva a aktualizuje dokumentáciu civilnej obrany
matrika,  overovanie podpisov a listín
úkony vyplývajúce z vedenie a aktualizácie matriky
osvedčovanie listín a podpisov
zastupuje evidenciu obyvateľov
tajomníčka ZPOZ-u, agenda
smútočné relácie
organizácia volieb a referenda
Vlajková výzdoba
vybavuje žiadosti o sprístupnenie infomácií v zmysle zákona   č. 211/2000 Z.z.
hlásenie v miestnom rozhlase
redaktorská činnosť, spolupráca pri tvorbe Obecného spravodajcu
zabezpečuje nákup kancelárskych a čistiacich potrieb
zabezpečuje občerstvenie pre reprezentatívne účely
zodpovedá za registratúrne stredisko obecného úradu
zodpovedá úsek telovýchovy a športu
podieľa sa na aktualizácii Web stránky obce Štrba
zabezpečuje agendu protipovodňovej ochrany
Dodržiava VZN č.17 – určovanie miest na vylepovanie volebných  plagátov,  
                 VZN č.19 – o symboloch obce, udeľovaní verejných uznaní a odmien

hygienické potreby pre soc. zariadenia na Š.Plese + dochádzka
dochádzka pre správu cintorína

 

 

Mária Pavelová - sekretariát
strba@strba.sk, 0527878814

zodpovedá za vedenie, spracovanie a zabezpečovanie administratívnej agendy starostu obce /štylizácia, vybavovanie, podpisovanie, odosielanie, ukladanie a vyraďovanie (skartácia) písomností, vybavovanie e-mailovej pošty, príprava a zabezpečovanie príhovorov na rôzne kultúrno-spoločenské podujatia/
vyhotovuje záznamy z rokovaní a porád starostu
vybavuje osobnú korešpondenciu starostu a organizuje prijímanie návštev
pripravuje materiály na rôzne rokovania, ktorých sa starosta obce zúčastňuje
spolupracuje s pracovníčkou sekretariátu a podateľne
vykonáva redaktorskú činnosť a spolupracuje pri tvorbe Štrbských novín
zodpovedá za hlásenie v miestnom rozhlase
spolupracuje pri dodržiavaní VZN č. 12 (položka 8) O úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané Obcou Štrba
spolupracuje s ekonomickým oddelením pri zúčtovávaní finančných príspevkov od sponzorov
v prípade potreby poskytuje informácie pre občanov prostredníctvom Štrbských novín a obecného televízneho vysielania, spolupracuje pri aktualizácii webovej stránky obce
spolupracuje pri organizovaní významných podujatí, ktorých organizátorom je obec
zabezpečuje a realizuje administratívno-ekonomickú agendu „Za krajšie Štrbské Pleso“ a vykonáva činnosti s tým spojené
zabezpečuje a realizuje administratívno-ekonomickú agendu ohľadom Športového klubu Štrba a vykonáva činnosti s tým spojené.

 
 

Ekonomické oddelenie

 

Marta Poljaková - ekonomika obce
poljakova@strba.sk, 0527878823

vykonáva a vedie komplexe účtovníctvo obce
vypracováva mesačne prehľad o čerpaní rozpočet obce
predkladá správu o čerpaní rozpočtu, podáva návrhy na zmeny rozpočtu
poisťuje majetok obce a obecných spoločností
návrh odborných materiálov a podklady k tvorbe VZN
príprava projektov na získanie finančných prostriedkov
dodržiava VZN č.5  - poskytovanie dotácii z rozpočtu Obce Štrba
dodržiava VZN č.12 -  o úhradách za poskytované služby
podieľa sa na aktualizácii Web stránky obce Štrba
zverejňuje zmluvy, faktúry, objednávky
fakturuje TKO, stočné - právnické osoby
zúčtováva transfery na prenesený výkon, dotácie z EÚ, ministerstiev
vedie evidenciu producentov TKO, zmluvný vzťah s nimi, sleduje termíny splatnosti
evidencia odberateľských faktúr za odvoz TKO, penalizačné faktúry

 

 

 

 

Ing. Jarmila Chalupková - dane a poplatky
chalupkova@strba.sk, 0527878821

 

správa miestnych daní a poplatkov
účtovníctvo, fakturácia spoločnosti OTV,s.r.o.
úhrada poplatkov z verejných priestranstiev, za vyhlásenie v  miestnom rozhlase
agenda usporiadaných verejných produkcií a prevádzka hracích automatov
zmluvný vzťah s občanmi a právnickými osobami – poplatok za stočné v obci
vydáva rybárske lístky
vedie a vybavuje agendu chovu psov
platobné výmery za odvoz TKO
príprava projektov na získanie finančných prostriedkov
dodržiavanie VZN č. 15 – užívanie verejnej kanalizácie  a nakladanie s odpadovými vodami
dodržiavanie VZN č. 16 – nakladanie s komunálnym odpadom
dodržiavanie VZN č. 18  – miestne dane
podieľa sa na aktualizácii Web stránky obce Štrba

 

 

 

 

Ing. Alena Švorcová - personalistika a mzdy
obec@strba.sk, 0527878820

 
mzdová agenda
úhrada miezd cez internetbanking
agenda dane zo závislej činnosti, odvod poistného do regionálnych poisťovní
personálna agenda zamestnancov
vedie osobné karty zamestnancov, vyhotovuje pracovné zmluvy a platobné výmery
vyhotovuje a odosiela štatistické výkazy, vedie evidenčné listy zamestnancov
evidencia povinných lekárskych prehliadok zamestnancov
agenda ukončenia pracovného pomeru
vypracováva hmotnú zodpovednosť zamestnancov
kontrola výpočtu cestovných náhrad za služobné cesty zamestnancov
agenda pri vydávaní potvrdení nezamestnaným občanom
spolupracuje s ÚPSVaR
mesačné zúčtovávanie PHM vozidiel obce
dodržiavanie vnútorných predpisov: Poriadok odmeňovania
Pracovný poriadok
poverená osoba na ochranu osobných údajov
kontrola správnosti a úplnosti podkladov v dochádzke do zamestnania, vrátane voľna
podieľa sa na aktualizácii Web stránky obce Štrba
zodpovedá za úplnosť personálnej a mzdovej agendy pracovníkov obecných spoločností
evidencia dochádzky a náhradného voľna pracovníkom ekonomického oddelenia
 

 

 

 

Bc. Anna Kratochvílová - ekonomika obecných spoločností, pokladňa obce
kratochvilova@strba.sk, 0527878822

 
 účtovníctvo TV Štrba, s.r.o.
 pokladňa a pokladničný denník  OTV, s.r.o. + fakturácia OTV, s.r.o.
 fakturácia spoločnosti TV, s.r.o.
 evidencia dodávateľských a odberateľských faktúr, platobné poukazy +ich vyhotovenie
 zúčtováva výsledky ročných inventarizácií, predkladá ich na schválenie OZ
 vyhotovuje štatistické výkazy pre štatistický a daňový úrad
 mesačne zúčtováva PHM vozidiel obecných spoločností
 prefakturácia nákladov za nájom a spotrebované energie podnikateľských subjektov  
 príprava projektov na získanie finančných prostriedkov
 pokladňa OcÚ, mesačné a ročné zúčtovanie pokladničnej agendy
 podieľa sa na aktualizácii Web stránky obce Štrba
 
   

Stavebný úrad

 
   

Ing. Katarína Kumorovitzová - kumorovitzova@strba.sk, 0527878828

 

vykonáva agendu preneseného výkonu štátnej správy na úseku územného
plánovania a stavebného poriadku

vykonáva agendu špeciálneho stavebného úradu na úseku vodných stavieb

vykonáva agendu špeciálneho stavebného úradu na úseku dopravy pre miestne a účelové komunikácie 

vykonáva činnosť stavebného úradu pre  mesto Poprad a obec Šuňava
vykonáva agendu obstarávateľa Územného plánu obce Štrba a jeho zmien

 

 
   

Správne oddelenie

 
   

Ing. Anna Hurajtová - školstvo, cestovný ruch, majetková agenda
hurajtova@strba.sk, 0527878817

 
majetko-právne usporiadanie nehnuteľnosti, agenda ROEP, pozemkových úprav
agenda delimitácie a správy nehnuteľného a hnuteľného majetku
vyhotovenie zmlúv na prenájom majetku obce
vyhotovenie kúpnopredajných zmlúv
identifikácia osôb – vlastníkov nehnuteľností  
správa na úseku škôl a školských zariadení
agenda súvisiaca s výberovým konaním na riaditeľov škôl a školských zariadení 
spolupráca s firmou Domovina
regionálny rozvoj, úsek obchodu a služieb
agenda Štrbského  Plesa
cestovný ruch a podnikateľské aktivity
tvorba propagačných materiálov
príprava projektov na získanie finančných prostriedkov
dodržiavanie VZN č. 13 – o podmienkach predaja a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Štrba                       
                             č. 24 - koncepcia rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky   
                             č. 25 - o určení školského obvodu pre Základnú školu v obci Štrba                             
                             č. 29 – o určení výšky dotácie na prev. a mzdy žiaka ZUŠ, MŠ a dieťa šk. zariadenia
                             č. 33 – o stanovení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach na území obce                        
podieľa sa na aktualizácii Web stránky obce Štrba
 

 

 

 

Zuzana Šefčíková - sociálna agenda, majetok obce, evidencia obyvateľstva, pohrebníctvo                            
sefcikova@strba.sk, 0527878824

 
agenda sociálnych náležitostí občanov
výkon a dokumentácia opatrovateľskej služby
komunikácia so zdravotníckymi zariadeniami – agenda, súčinnosť na preventívnych programoch
kontakt so školou pri riešení záškoláctva
vykonáva činnosť osobitného príjemcu prídavku na dieťa
spracováva a sleduje dotácie ohľadne kritéria hmotnej núdze a životného minima
poskytuje poradenstvo pre dôchodcov, organizuje stravovanie dôchodcov
správa a evidencie obecného majetku
inventarizácia majetku a operatívny pohyb majetku
spolupráca pri majetko – právnom vysporiadaní majetku obce
dodržiavanie VZN č.3   – finančné príspevky a sociálnoprávnej ochrany detí
                             č.23 – úhrady za sociálne služby
evidencia obyvateľov
osvedčovanie listín a podpisov
aktuálny zoznam voličov + VZN o trvalom pobyte
blahoželania, smútočné priania + podklady pre TV Štrba
Spolupracuje pri označovaní ulíc orientačnými a smerovacími tabuľami
označovanie budov, objektov súpisnými číslami, spolupracuje pri vydávaní rozhodnutí
zmluvy za hrobové miesta + VZN prevádzka Domu smútlu a pohrebiska
aktualizácia hrobových miest, zoznam hrobov + stránka obce, mapa
príprava projektov na získanie finančných prostriedkov
podieľa sa na aktualizácii web stránky obce Štrba
zodpovedá za prevádzku lôžok Ceragem
zastupuje pracovníčky vykonávajúce prevádzku lôžok Ceragem
 

 

 

 

Dana Jurovová - opatrovateľka

 
opatrovateľská služba v Štrbe
roznášanie pošty v Štrbe
 

 

 

 

Anna Janeková - vysunuté pracovisko OcÚ T.Štrba,lôžko Ceragem
janekova@strba.sk, 0524484420

 
zabezpečovanie samosprávnych funkcií obce v miestnej časti Tatranská Štrba
pokladničná agenda
administratívne práce v oblasti bytového fondu
prevádzka miestneho rozhlasu
aktuálna propagácia v miestnej časti Tatr.Štrba
zodpovedá za majetok v budove OcÚ, podieľa sa na príprave inventarizácie
vykonáva overovanie podpisov a listín
agenda TKR, zabezpečenie prác na oprave rozvodov TKR v TŠ
údržba a vzhľad v TŠ a chatovej oblasti Lieskovec
podieľa sa na príprave projektov na získanie finančných prostriedkov
 

 

 

 

Darina Šimonová - opatrovateľka,lôžko Ceragem v T. Štrbe

 
opatrovateľská služba v TŠ a roznášanie obedov
roznášanie pošty v T. Štrbe
koordinácia a kontrola činnosti denného  stacionára v TŠ
práce na úseku knižničnej činnosti v TŠ
prevádzka internetového klubu v TŠ
upratovanie
 
   

Stavebné oddelenie a ŽP

 
   

Ing. Štefánia Srebalová – knižnica, doprava, stavebná agenda, požiarna ochrana
srebalova@strba.sk, 0527878834

 
korešpondencia – výstavba, doprava, územný rozvoj, životné prostredie
zodpovednosť za úsek CO a plní úlohy s tým súvisiace organizovanie, riadenie prác v čase nebezpečenstva povodne, živelných pohrôm v súčinnosti so starostom
označovanie ulíc orientačnými  a smerovacími tabuľami – zjednávanie nápravy
vedie stavebný archív
podieľa sa na príprave projektov a pripravuje dokumentáciu na získanie finančných prostriedkov 
príprava a realizácia prác – opravy, údržba, rekonštrukcia a modernizácia
prijíma oznámenia o potrebe opravy porúch na miestnom rozhlase a verejnom osvetlení, odsúhlasuje faktúry za tieto práce
výber a nákup literatúry, dodržiava rozpočet určený na nákup literatúry,  pokladničné doklady
revízia knižničného fondu
organizovanie čitateľských besied a súťaží
metodické usmerňovanie knižnice v Tatranskej Štrbe
dodržiavanie VZN č.1 – Štatút knižnice, VZN č. 30 (viď Ing.Marec)
zhromažďuje tlačový materiál obecného a regionálneho charakteru
zodpovedá za majetok obecnej knižnice
podieľa sa na aktualizácii web stránky obce Štrba
zabezpečuje dopravné značenie na miestnych komunikáciách, organizácia dopravy, pasport miestnych komunikácií a pasport dopravného značenia
zabezpečuje agendu protipovodňovej ochrany
agenda stočného
uličné značenie, informačné tabule, označovanie objektov
mesačné vyhodnocovanie spotreby plynu, vody, elektriny
ochrana ovzdušia
odstraňovanie vrakov,dlhodobé parkovanie na miestnych komunikácách
obecná kronika
aktualizácia cestovných poriadkov, rieši pripomienky
včelárstvo, drobnochov - korešpondencia
vyzýva subjekty k údržbe plôch a priestranstiev
spolupracuje pri odstraňovaní vrakov, parkovaní na verejnom priestranstve
úsek požiarnej ochrany + VZN o ochrane pred požiarmi
zvoláva a vedie správne konanie, rozhodnutia vo veci výrubu drevín v inraviláne obce Štrba, miestnej časti T. Štrba a Štrbského Plesa
operatívne odstránenie porúch, koordinácia prevádzkyschopnosti inžinierskych sieti
príprava a realizácia prác – opravy, údržba, rekonštrukcia a modernizácia
zodpovedá za úsek dopravy, uzatvorenie komunikácie, prekopávky, oprava
aktualizácia revíznych správ plynových, elektrických zariadení a bleskozvodov
úsek životného prostredia v obci
agenda výrubu drevín, dopravy
úsek vodného hospodárstva, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou
kontrolná činnosť a dohľad pri poskytovaných službách a dodávke materiálov
príprava projektov
preberanie prác vykonaných na objektoch, preberanie objektov a zariadení
zabezpečenie opráv porúch v kotolniach na hospodárskom dvore, lekárni, gamatky v Dome smútku, zberni šatstva
zodpovedá za výberové konania- zadanie, priebeh a vyhodnotenie
agenda chatových lokalít
dodržiavanie VZN č.4 - znečisťovanie ovzdušia
                             č.9 - štatút rekreačných oblastí
                             č.10 – vytváranie životného prostredia
                             č.15 – užívanie verejnej kanalizácie a nakladanie s odpadovými vodami
zhromažďuje pripomienky k cestovným poriadkom a rieši ich s kompetentnými orgánmi
vykonáva kompetencie cestného správneho orgánu a miestnych komunikácií (povolenia na uzávierky, obchádzky)
zodpovedá za včasný odvoz TKO, kontroluje rozsah a kvalitu, potvrdzuje doklady k fakturácii
koordinuje zber separovaného odpadu a nebezpečného odpadu
úsek odpadového hospodárstva a ochrana zelene
zodpovedá za prípravu a realizáciu prác súvisiacich so súťažou Program obnovy dediny
 

 

 

 

Ing. Róbert Šulák
sulak@strba.sk, 052/7878834

 

zodpovedá za verejné obstarávanie a elektronické trhovisko pre obec,
zodpovedá za úsek vodného hospodárstva, zásobovanie pitnou vodou, odvádzanie odpadových vôd,
zabezpečuje po nahlásení odstránenie porúch na kanalizácií a verejnom vodovode,
zvoláva a vedie správne konanie a pripravuje rozhodnutia vo veci výrubu drevín,
zabezpečuje správu a údržbu verejnej zelene,
zabezpečuje údržbu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych a športových a ďalších obecných zariadení, kultúrnych pamiatok a pamätihodností obce,
vedie a vybavuje agendu včelárstva, drobnochovu a poľnohospodárstva,
zodpovedá za aktualizáciu cestovných poriadkov,
povoľuje zábery verejných priestranstiev a kontroluje túto činnosť,
na úseku vlastnej investičnej výstavby obce zodpovedá za plnenie investorských funkcií obce pri stavbách realizovaných obcou,
podieľa sa pri organizovaní a zabezpečovaní plnenia úloh krízového riadenia v súlade s platnou právnou úpravou v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu,
spolupracuje pri koordinovaní všetkých opatrení kolektívnej a individuálnej ochrany obyvateľstva,
spolupracuje pri zabezpečovaní plnenia opatrení pri riadení záchranných prác v prípade vzniku mimoriadnej udalosti, povodňových aktivitách,
zodpovedá za aktualizáciu revíznych správ plynových a elektrických zariadení, bleskozvodov pre objekty patriace obci,
zabezpečuje revízie plynových a elektrických zariadení a odstraňovanie porúch s nimi spojených, kontroluje realizáciu vykonaných prác a vecnú a číselnú správnosť dodávateľských faktúr,
zabezpečuje opravy po nahlásení porúch v kotolniach na hospodárskom dvore, v lekárni, v dome smútku, zberni šatstva a v osvetovej besede v Tatranskej Štrbe,
vykonáva mesačné odpočty spotreby plynu, elektriny a vody a zodpovedá za mesačné vyhodnocovanie spotreby plynu, elektriky a vody na základe získaných údajov,
 
   

Organizačné oddelenie

 

Michal Kováč - správca výpočtovej techniky
michal.kovac@strba.sk, 0527878830

 
servis a opravy PC a výpočtovej techniky
zálohovanie údajov na PC
drobné elektroinštalačné práce a elektronický servis
zabezpečenie  opráv telefónnych rozvodov
zabezpečenie údržby  a opravy v budove klubu mladých M-klub
fotodokumentácia objektov, prác  a  ozvučenie podujatí
zabezpečuje funkčnosť a servis bezpečnostného signalizačného zariadenia
zabezpečuje spúšťanie sirény
zodpovedá za nastavovanie času – kniha dochádzky
príprava grafických návrhov, elektroinštalačné práce, videozáznamy pre OTV
podieľa sa na príprave projektov na získanie finančných prostriedkov
podieľa sa na aktualizácii web stránky obce Štrba
zodpovedá za funkčnosť a nastavenie zvonkohry
 

 

 

 

Ján Nejtušiak - kurič, udržbár, šofér

 
zodpovednosť za technický stav osobného vozidla Škoda Octavia ŠPZ: PP 255 BG, vozidla ZMOS - u
pravidelná údržba a čistota vo zverených vozidlách, garážach
preprava osôb a materiálu
podklady pre výpočet PHM
údržba a opravy v budove KD, hasičskej zbrojnice, sociálneho klubu, zasadačky SD, zdravotného strediska, detského lekára, lekárne a štadióna, vrátane vnútorného vybavenia
kurič – zodpovednosť za prevádzku, správu, údržbu a chod kotolní – OcÚ, zdravotné stredisko, hasičská zbrojnica, KD, zasadačka SD, sociálny  klub, M-klub, lekáreň, gamatky
odpočty spotreby plynu, elektrickej energie, vody v budovách obecného úradu, KD, hasičskej zbrojnice, SD, zdravotného strediska, lekárne, domu smútku, na hospodárskom dvore
odsúhlasovanie skutočnej spotreby energií na faktúrach, racionalizácia spotreby energií
uličné tabule – údržba a výmena v spolupráci s Š.Srebalovou
vodič obecnej spoločnosti OTV, s.r.o.
 
   

Referát kultúry

 
   

Ľubomíra Otčenášová - kultúra, webová stránka obce, televízne vysielanie
otcenasova@strba.sk, 0527878825

 
tvorba, organizovanie a zabezpečovanie kultúrnych podujatí, výzdoba, príprava a zabezpečovanie príhovorov na rôzne kultúrno-spoločenské podujatia
spolupráca s folklórnymi skupinami
zostavovanie rozpočtu v oblasti kultúry, zodpovedá za jeho čerpanie
zodpovedá za prevádzku a účelné využitie priestorov KD a SD
spolupracuje pri podujatiach organizovaných ZPOZ-om
zodpovedá za majetok v štrbskej dreveničke
réžia, tvorba, obsahová stránka obecného televízneho vysielania
dodržiavanie zákonných ustanovení- uplatňovanie autorských práv určených ochranným zväzom
námety na tvorbu audiovizuálnych programov
spolupráca s lokálnymi televíziami, so zástupcami tlače, televízie a rozhlasu
zodpovedá za ochranu majetku v budovách KD, zasadačka SD, Klub dôchodcov, priestor pre folklórnu skupinu, sociálny klub
administrácia webovej stránky
hlásenie v MR
nákup vencov pri výročiach
návrhy plagátov pred grafickým spracovaním
zastupovanie pri smútočných reláciách
občianske pohreby - organizovanie v spolupráci
 
   

TV,s.r.o.

 
   

Jakub Depta - televízne vysielanie
tv@strba.sk, 0527878819

 
zodpovedá za výslednú technickú kvalitu relácii obecného televízneho vysielania, doručenie kazety na TŠ
zvyšovanie estetickej úrovne záznamov
archivácia všetkých relácii TV vysielania
obsluha spúšťacieho zariadenia pri vysielaní TV relácií
zodpovedá za prevádzky schopný stav technického zariadenia a majetok v televíznom štúdiu
estetický vzhľad a poriadok v televíznom štúdiu
zodpovedá za technický stav vozidla Škoda OCTAVIA, užíva ho so súhlasom starostu obce, zástupcu starostu
spracovanie grafických návrhov
fotodokumentácia zo stavieb, prác, podujatí a činnosti v obci
obsluha skenera
zodpovedá za prevádzku káblového rozvodu
zabezpečuje operatívne odstraňovanie porúch na hlavnej stanici, najmä pri výpadkoch elektrického prúdu
 
   

Organizačné oddelenie

 
   

Monika  Michalková – konateľka OTV,s.r.o

 
zodpovedá za činnosť spoločnosti OTV, s.r.o.
zabezpečuje realizáciu drobných stavebných prác v obci
eviduje a potvrdzuje požiadavky na vykonanie prác podľa požiadaviek obce
prijíma náhradné opatrenia pri neplnení úloh
riadi určených zamestnancov a koordinuje stavebné práce podľa požiadaviek obce
vedie evidenciu dochádzky a náhradného voľna určeným zamestnancom
sleduje prácu nadčas u určených zamestnancov
zabezpečuje u určených zamestnancov včasný nástup do práce a dodržiavanie fondu pracovného času
vyhotovuje a predkladá podklady na spracovanie miezd  
kontroluje kvalitu a množstvo vykonaných prác
spolupracuje pri zabezpečovaní pripravenosti dopravných prostriedkov
spolupracuje pri plánovaní opráv a špecifikuje náhradné diely na opravy mechanizmov
spolupracuje pri kontroluje vykonania opráv mechanizmov, výšky nákladov a spotreby náhradných dielov
spolupracuje so správcom Domu smútku,
rieši agendu túlavých psov
 
   
   

Rastislav Gejdoš - vodič

 
zodpovedá za technický stav a údržbu 
- M25 – sklápač –multikára,
- Avia – plošina, UNC 053,
- Traktor Douche Fáre
- Traktor ZETOR 101,45, vrátane prídavných zariadení
zodpovedá za poriadok v garážach na hosp.dvore, kde sú zverené mechanizmy umiestnené
preprava materiálu
vykonáva práce so zverenými mechanizmami
čistenie miestnych komunikácii – odhŕňanie snehu
evidencia prevádzky zverených mechanizmov, podklady pre výpočet spotreby PHM
maliarske a natieračské práce
 
   

Obecná polícia

 

  Emil Švorc - náčelník obecnej polície
  0911375295
  úradné hodiny na vysunutom pracovisku Štrbské Plese

 

Náplň práce a povinnosti príslušníkov Obecnej polície v Štrbe
v zmysle § 3 a § 7 Zák.564/91 Zb.

§ 3

Základné úlohy


(1) Obecná polícia

a) zabezpečuje verejný poriadok v obci, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia,
b) spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku obce, majetku občanov, ako aj iného majetku v obci pred poškodením, zničením, stratou alebo pred zneužitím i s využitím ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích systémov (pulty centrálnej ochrany),
c) dbá o ochranu životného prostredia v obci,
d) dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach,
e) vykonáva všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu,
f) ukladá a vyberá v blokovom konaní pokuty za priestupky ustanovené osobitným predpisom 4) a tiež za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky 5) spáchané neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami alebo dopravnými zariadeniami, 6) objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje osobitný zákon,
g) oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti obce.
h) plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej týmto zákonom.

(2) Obec môže vymedziť obecnej polícii aj ďalšie úlohy, ak to ustanovujú osobitné zákony.
------------------------------------------------------------------

4) Zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona SNR č. 524/1990 Zb.
5) § 22 zákona SNR č. 372/1990 Zb.
6) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách.

§ 7

Základné povinnosti


Príslušník obecnej polície pri plnení úloh je povinný najmä

a) dodržiavať zákony a iné všeobecne záväzné právne predpisy a v ich rámci sa riadiť pokynmi náčelníka, prípadne pokynmi starostu,
b) dbať na vážnosť, česť a dôstojnosť občanov i svoju vlastnú a nepripustiť, aby občanom v súvislosti s činnosťou obecnej polície vznikla bezdôvodná ujma a prípadný zásah do ich práv a slobôd neprekročil mieru nevyhnutnú na dosiahnutie účelu sledovaného zákrokom,
c) zakročiť podľa svojich možností a schopností v medziach tohto zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, prípadne vykonať iné nevyhnutné opatrenia, ak je dôvodné podozrenie, že bol spáchaný alebo je páchaný trestný čin, priestupok, iný správny delikt alebo iným spôsobom rušený verejný poriadok,
d) zakročiť, ak je ohrozený život, zdravie alebo hrozí škoda na majetku; nemusí tak urobiť, ak by tým vystavil vážnemu ohrozeniu seba alebo iné osoby,
e) oznámiť v prípade, že bol spáchaný trestný čin, vec Policajnému zboru alebo prokurátorovi a podľa povahy veci tiež zamedziť vstupu nepovolaných osôb na miesto činu,
f) poučiť pri vykonávaní zákrokov osoby o ich právach,
g) oznamovať bezodkladne náčelníkovi závady a nedostatky, ktoré ohrozujú alebo sťažujú výkon jeho činnosti.

 
   

Ján Chalupka - člen obecnej polície
0904282670,
úradné hodiny na vysunutom pracovisku Štrbské Pleso

 
   

Mgr. Pavol Marec - člen obecnej polície
0904282670,
úradné hodiny na vysunutom pracovisku Štrbské Pleso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

Dôležité telefónne čísla


Smerové číslo pri volaní v SR 052
Smerové číslo pri volaní zo zahraničia 00421 52
Informácie o telefónnych číslach 1181
Informácie o medzinárodných telefónnych číslach 12149
Polícia 158
Záchranná zdravotná služba 155
Hasičský a záchranný zbor 150
Pohotovostná lekárska služba – dospelí 052/7125 421
Pohotovostná lekárska služba – deti 052/7125 421
Poruchy – elektrický prúd 0850 123 33 33
Poruchy – plyn 0850 11 17 27
Poruchy – voda 052/ 7729 548
Poruchy – verejné osvetlenie 052/7781 461
Poruchy – káblová televízia 052/7781 462