Dnes je 21.01.2017,
sviatok má Vincent

Hlavný kontrolór obce:
Ing. Monika Kičáková

                                                             Email: M.Kicakova

zvolená do funkcie uznesením OZ č.351/2013 zo dňa 25.3.2013 na obdobie 6 rokov.

 

Hlavný kontrolór je pracovníkom obce a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu.

 

Kontrolnej činnosti podlieha:

 • obecný úrad
 • rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou
 • právnické osoby v ktorých má obec majetkovú účasť
 • osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie, návratné alebo nenávratné finančné výpomoci.

 

Vykonáva kontrolu:

 • kontrola príjmov a výdavkov rozpočtu a hospodárenia s majetkom obce
 • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a záverečného účtu obce
 • predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí
 • spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov EU
 • zúčastňuje sa na zasadnutí OZ s hlasom poradným
 • predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka
 • vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje zákon č. 152/1998 Z.z.
 • predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnost