Dnes je 21.01.2017,
sviatok má Vincent

Obecné zastupiteľstvo

 

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

Funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou

a.) starostu,
b.) zamestnanca obce v ktorej bol zvolený,
c.) štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
d.) podľa osobitného zákona.

Počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce.  V našej obci je zvolených 9 poslancov: 

Ing. Jaroslav Baláž
Ing. Július Fabián
Milan Figliar
Ing. Tomáš Hyben, PhD
Ing.Marián Macko
Ing.Ľubomír Otčenáš
Michal Pavela
Adriana Smoleňáková
Ing. Dagmar Vincová

 

 

 

 Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené:


a.) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,

b.) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20, odst. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta,

c.) schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,

d.) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok,

e.) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,

f.) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce,

g.) uznášať sa na nariadeniach,

h.) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 odst. 1,

i.) určiť plat starostu podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu, zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,

j.) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce, určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,

k.) schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,

l.) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,

m.) schvaľovať združenie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,

n.) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,

o.) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,

p.) ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.