Dnes je 21.01.2017,
sviatok má Vincent

Správa cintorína


Správca cintorína:
Michal Hurajt, 1. mája 526, 059 38 Štrba
č. tel.: 7781 131, 0917 091 108

V prípade neprítomnosti
Monika Michalková, Čsl. armády 27
č. tel. : 0911295152

 


 

 

Prístup na cintorín: od 16. 11. - 31. 3. v danom roku

                                   denne od 8,00 - 17,00 hod

                                    od 1. 4. - 15. 11 v danom roku
                                    denne od 8,00 - 20,00 hod
Týždeň pred Pamiatkou zosnulých a týždeň po nej sa cintorín nebude zamykať.
 

Výzva na uzavretie nájomných zmlúv k hrobovým miestam

Obec Štrba ako správca miestneho cintorína vyzýva všetkých občanov, ktorí doteraz neuzatvorili nájomnú zmluvu na hrobové miesto a nezaplatili príslušný poplatok za hrobové miesto, aby tak vykonali čo najskôr počas úradných hodín na Obecnom úrade v Štrbe, v kancelárii č.6 na prízemí.
V zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a v zmysle VZN č. 9/2015, ktorý sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pre pohrebisko v obci Štrba je povinnosťou mať uzatvorenú nájomnú zmluvu na každé hrobové miesto a tiež zaplatiť poplatok za hrobové miesto.
V prípade neuzavretia nájomnej zmluvy a nezaplatenia poplatku za hrobové miesto môže byť takéto hrobové miesto v zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve  zrušené.
Taktiež žiadame pozostalých, aby si uzatvorili nájomnú zmluvu za neznáme hroby (nie je nám známe kto je tam pochovaný, ale hrob je udržiavaný ).
 

Kosenie v dolnej časti cintorína


Každý piatok a sobotu je možnosť pripojenia elektrickej kosačky na vykosenie hrobových miest. Zásuvka na 220 W je umiestnená na druhom stĺpe elektrického osvetlenia na obecnom cintoríne. Na kosenie je možné používať len trojžilový kábel. V prípade použitia dvojžilového kábla dôjde k vyhodeniu ističa. V ostatných dňoch sa nebude zásuvka pod prúdom a nebude sa dať kosiť